Verktyg för hunduppfödare

I denna artikel riktar vi strålkastarljuset på hållbart avelsarbete och presenterar kort hur Svenska Kennelklubbens tjänster Avelsdata, RAS-dokumenten och specialklubbarnas avelsråd kan vara ett viktigt stöd för dig som hunduppfödare.

Svenska Kennelklubbens avelspolicy

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens (Hundägarnas riksförbund) verksamhet. Hundavel, och därmed hundrasers utveckling, grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundraser och deras möjlighet att anpassas till framtidens krav. Avel och utveckling av rashundar ska därför vara målinriktad, långsiktig och hållbar.

Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler.

Avelsdata 

Tjänsten Avelsdata är konstruerad för uppfödare och avelsråd. Man skulle kunna säga att programmet har tre huvudområden: info på individnivå, info på rasnivå och inavelsberäkningar. Hur mycket information man kan få via Avelsdata beror på vilken hundras man intresserar sig för. 

RAS

De allra flesta svenska uppfödare är oerhört ambitiösa och vill sin ras väl. Det är därför ofta viktigt att den kull man producerar också är bra och en tillgång för rasen i dess helhet. Men hur vet jag vad som är viktigt för just min ras? Flera väsentliga svar hittar man i RAS, den rasspeci­fika avelsstrategin.

Avelsfunktionärer (klubbarnas avelsråd)

Det åligger varje specialklubb att ha ett avelsråd. I Svenska Ken­nelklubbens typstadgar står: ”för att nå uppsatt mål ska klubben lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.”

Avelsråden är i första hand informatö­rer. De ska ha en god kunskap om sin hundras: populationsstorlek, avelsstruktur och avel­straditioner, status beträffande hälsa, mentalitet samt exteriör. Det betyder att avelsrådet i bästa fall har en övergripande bild av rasens situation och utifrån ett vidare perspektiv kan hjälpa tikägaren en bit på vägen. Avelsråden bör dessutom vara uppdaterade när det gäller registrerings­regler och i högsta grad när det handlar om de rasspecifika avelsstrategierna, RAS.

Ovanstående information är tagen från SKKs hemsida.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd

För djurens välmående är det viktigt att man som uppfödare förhåller sig till de regler som finns kring avel med djur. Ta del av den information om hållbart avelsarbete som går att läsa i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd rörande avel. Där hittar du bland annat Jordbruksverkets grundläggande förutsättningar för att avla med hundar, under vilka förutsättningar det råder förbud att avla och vad som gäller för djur som förlösts med kejsarsnitt.

Relaterad artikel
Att para sin tik | Sveland Djurförsäkringar
SKKs arbete för sund hundavel | Svenska Kennelklubben
Kejsarsnitt | Sveland Djurförsäkringar