UN Global Compact

På Sveland vill vi på bästa sätt möta framtidens utmaningar och maximera det vi kan bidra med. För att tydligt visa på vårt engagemang kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption samt miljöfrågor stödjer Sveland FN-organisationen UN Global Compact.

Genom vårt engagemang för UN Global Compact har vi förbundit oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera detta arbete till FN. Genom UN Global Compacts Tio Principer arbetar vi för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Det ingår även att stödja de Globala målen, FN:s 17 mål för hållbar utveckling som utgör grunden i den så kallade Agenda 2030.

De globala mål som identifierats i detta arbete är

 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna: Det område där Sveland kan göra störst skillnad. Detta genom att minska våra egna utsläpp, påverka leverantörer/samarbetspartners och genom hur vi placerar våra finansiella tillgångar. Men även hur vi ser på framtida klimatrisker och hur vi kan anpassa vår verksamhet till en förändrad värld.​
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald: Inom mål 15 ryms spridning av främmande arter, spridning av sjukdomar/zoonoser, bevarande av genetisk mångfald (husdjursavel) och hållbart nyttjande av naturen. Biologisk mångfald är även nästa stora område för EU:s taxonomi och det kan hjälpa oss till mer hållbara finansiella placeringar.

Vårt aktivt deltagande i Global Compact Network Sweden hjälper oss att hela tiden utvecklas inom hållbarhetsområdet och ger oss bland annat tillgång till ett stort nätverk och en mängd utbildningar.

Läs mer här: Sveland stolt deltagare i UN Global Compact

De tio principerna:

Mänskliga rättigheter

 • Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 • Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

 • Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 • Eliminera alla former av tvångsarbete
 • Avskaffa barnarbete 
 • Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning