Hållbarhetsrapporten 2022 i korthet

Svelands vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Visionen ska uppnås genom att utgå från organisationens ledord: gemenskap, engagemang och expertis. Genom transparens, samt medarbetarnas höga involvering och möjlighet att påverka, skapas ett Sveland där förståelse för kunderna och deras behov samt djurens bästa alltid prioriteras.

Utöver en trygghet i våra försäkringar bidrar vi till ett hållbart djurägande genom vår expertis och vår målsättning att ge bästa möjliga service till våra kunder. Som ett kundägt försäkringsbolag ser vi till att våra kunder får behovsanpassade och rättvisa försäkringar. Ett hållbart djurägande är långsiktigt bra både för djuren, kunderna och Sveland.

Här kan du läsa ett utdrag ur 2022 års hållbarhetsrapports olika delar. Den fullständiga hållbarhetsrapporten hittar du här.

Hållbart djurägande

Våra kunder är en del i vår gemenskap och vi på Sveland finns alltid till hands för att dela med oss av vår expertis. Vi vill premiera djurägare som håller sina djur friska, har ett sunt risktänk, förebygger skador och som lever hållbart med sina djur.

Genom bland annat artiklar, föreläsningar och webbinar vill vi sprida kunskap till alla djurägare. Skadeförebyggande arbete är viktigt för att djuren ska må så bra som möjligt och för att hålla nere våra gemensamma skadekostnader.

Intresset för vårt skadeförebyggande material är högt. Våra mest populära artiklar, sociala medie-inlägg och Youtube-videor under 2022 handlar om tips om hur man tar hand om sitt djur för att hålla det friskt och information om hur djurägare kan undvika vissa sjukdomstillstånd. Exempelvis har inlägg och artiklar om tikens löp, giftiga växter för katt, hur man visiterar sin häst samt hur man kan aktivera sin hund och hålla den frisk varit populära.

Hållbart djurägande är en central del i Svelands verksamhet. Vi kommer därför fortsätta att lägga stort fokus på detta, bland annat genom Svelands Vårdguide (tidigare 2288 Djurens Vårdguide), stallbesiktningen Sveland Hållbart stall och Svelands Lilla Försäkringsskola, genom vilken vi erbjuder en kort grundkurs i hur djurförsäkringar fungerar.

Miljömässig hållbarhet

Vår vision inom miljömässig hållbarhet är ett klimatpositivt Sveland, där miljö- och hållbarhetsfrågor är integrerade i hela bolagets verksamhet. Till år 2030 har vi satt målet att halvera våra utsläpp av växthusgaser jämfört med 2019 års nivå anseende scope 1, scope 2 och delar av scope 3*. Sedan 2019 beräknar vi våra utsläpp av växthusgaser i enlighet med GHG-protokollet**. 

I vårt arbete för att uppnå ett klimatpositivt Sveland och halvera våra utsläpp till år 2030 tittar vi på hur alla delar av bolaget kan minska sin klimatpåverkan. Som stöd har vi en övergripande policy för miljö- och hållbarhet, samt tydliga instruktioner gällande exempelvis inköp och resor. Till exempel har vi tecknat ett Grönt Hyresavtal för att minska kontorslokalernas miljöpåverkan. Detta sker till exempel genom att vi väljer fossilfri el, avfallshantering och att värme och ventilation ställs in optimalt för lokalerna.

Svelands utsläpp av växthusgaser sjönk kraftigt under år 2020, främst beroende på att kontorsytan minskade efter att huvudkontoret flyttat från Hässleholm till Lund, samt på grund av effekterna av den globala coronapandemin. Under år 2022 har tävlingar, mässor och event kommit i gång igen och därför ses en relativt stor ökning av utsläppen kopplade till tjänsteresor.

Den största ökning en av utsläpp som skett under år 2022 återfinns inom scope 3, och utsläppen från scope 1 och scope 2 ligger fortsatt på låga nivåer, bland annat beroende på att både vi och fastighetsägaren enbart använder förnyelsebar el på Svelands kontor i Lund. Utsläppen från scope 2 minskar i och med detta avsevärt jämfört med år 2019.

  • * Scope 1 omfattar de utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten.
    Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av bolaget.
    Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Scope 3 är frivilligt att rapportera in.
  • ** Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) upprättar omfattande globala standardiserade ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser från privata och offentliga verksamheter, värdekedjor och begränsningsåtgärder. Läs mer här.

Social hållbarhet

För Sveland är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle på olika sätt och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi värnar mänskliga rättigheter och har tydliga policys och riktlinjer för att motverka alla typer av korruption eller avsteg från Svelands etikpolicy och uppförandekod.

För att tydligt visa på vårt engagemang kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption samt miljöfrågor är Sveland sedan 2020 anslutna till FN Global Compact. Sveland är medlemmar i Global Compact Network Sweden och arbetar utifrån FN Global Compacts tio principer. Vårt aktiva deltagande i Global Compact Network Sweden hjälper oss att hela tiden utvecklas inom hållbarhetsområdet och ger oss bland annat tillgång till ett stort nätverk och en mängd utbildningar.

Vi arbetar även med social hållbarhet på ett bredare plan. En del av vår vinst går, bland annat via vår stiftelse, tillbaka till olika satsningar med hållbart djurägande i fokus. Vi stöttar ideella föreningar som arbetar för djurs välmående, såsom olika katthem och VOOV (Veterinär omtanke om våldsutsatta).

År 2022 beslutade styrelsen att lämna 500 000 kr i bidrag till Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet. Du kan läsa om stiftelsen här.

Ekonomisk hållbarhet

Sveland är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att vi ägs av våra kunder. Det medför en långsiktig stabilitet och trygghet för våra kunder, det vill säga ägare, som är en viktig del i ett hållbart försäkringsbolag.

Sveland ska inte vinstmaximera affären, utan ska i stället optimera kundnyttan genom ett långsiktigt finansiellt ansvarstagande. Våra kunder ska känna att de får prisvärda produkter och tjänster som är så hållbara som möjligt. För att möjliggöra detta och för att Sveland ska kunna vidareutvecklas behöver verksamheten ha en långsiktigt god lönsamhet.

Under år 2022 har antalet försäkrade djur fortsatt att ökat och beståndsutvecklingen har varit positiv över året. Men att allt fler kunder nyttjar sin försäkring varje år och att det sker fler besök hos veterinären per skadehändelse, är något som påverkar lönsamheten negativt. Att fortsätta sprida kunskap kring hållbart djurägande och skadeförebyggande åtgärder till alla Svelands kunder är därför ett viktigt arbete som fortsätter under 2023.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00