Hållbarhetsrapporten 2021 i korthet

Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget.

Varje år tar vi fram en hållbarhetsrapport, där vi går djupare in på de fyra delarna i vårt hållbarhetsarbete: hållbart djurägande, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Här kan du läsa ett utdrag ur 2021 års hållbarhetsrapports olika delar.

Den fullständiga hållbarhetsrapporten hittar du här.

Hållbart djurägande

Svelands vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Vi på Sveland finns alltid till hands för våra kunder för att dela med oss av vår expertis. Genom bland annat artiklar, föreläsningar och webbinar vill vi sprida kunskap till alla djurägare om hur man kan undvika skador och sjukdomar genom rätt utfodring och skötsel, samt hur djurägare genom hållbar motion och träning kan hålla sina djur friska.

Vi vill premiera djurägare som håller sina djur friska, har ett sunt risktänk, förebygger skador och lever hållbart med sina djur.
På både hemsidan och sociala medier har skadeförebyggande innehåll varit mest populärt under år 2021. Den mest lästa artikeln ”När hunden löper – allt du behöver veta om löptikar” är ett bra exempel på hur viktigt det är med skadeförebyggande information, då många tikar drabbas av livmoderinflammation, som ofta sker i samband med löp.

Totalt hade våra sociala medie-inlägg en räckvidd på över 4,1 miljoner och de mest visade inläggen har varit filmserier med tips och information om hur man tar hand om sitt djur.
Det gläder oss att våra kunder uppskattar skadeförebyggande innehåll och vårt fokus kommer självklart ligga på hållbart djurägande, även framöver.

Sveland uppmanar även till hållbart djurägande genom certifieringen Hållbart Stall. På en stallbesiktning gås 27 punkter igenom, som bland annat rör stallet, rutiner kring foder och utfodring, gödselhantering och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

Miljömässig hållbarhet

Vår vision är ett klimatpositivt Sveland, där miljö- och hållbarhetsfrågor är integrerade i hela bolagets verksamhet. Till år 2030 har vi satt målet att halvera våra utsläpp jämfört med 2019, som var första året vi beräknade våra utsläpp av växthusgaser i enlighet med Greenhouse Gas-protokollet. Svelands utsläpp av växthusgaser sjönk kraftigt under år 2020. Det berodde bland annat på flytt till mindre kontor och coronapandemin, som bland annat gjorde att event som vi annars deltar på ställdes in.

Under sommaren och hösten år 2021 var smittspridningen på lägre nivåer, vilket bidrog till att utsläppen från tjänsteresor stigit till mer normala nivåer under år 2021. Trots att delar av verksamheten återgått till mer normala aktiviteter och utsläppen därmed ligger på mer normala nivåer har vi under år 2021 lyckats att minska vårt totala utsläpp av växthusgaser.

Vi har också tecknat ett Grönt Hyresavtal med vår hyresvärd för att minska kontorslokalernas miljöpåverkan. Detta sker till exempel genom att vi väljer fossilfri el, avfallshantering och att värme och ventilation ställs in optimalt för lokalerna.
Det syns tydligt i våra utsläppsmätningar att Svelands största utsläpp av växthusgaser kommer från tjänsteresor, företagets egna fordon och utgående leveranser såsom utskick av försäkringsbrev med post. För att minska dessa utsläpp arbetar vi bland annat med digitalisering på olika sätt, men fortsätter att värdesätta personligt möte med våra kunder, vilket är en central del i Svelands verksamhet.

Social hållbarhet

För Sveland är det viktigt att på olika sätt bidra till ett socialt hållbart samhälle och vara en attraktiv arbetsgivare, värna om mänskliga rättigheter och att motverka alla typer av korruption eller avsteg från Svelands etikpolicy.

För att tydligt visa på vårt engagemang kring dessa frågor har Sveland sedan 2020 anslutit sig till FN Global Compact. Det hjälper oss med att på sikt kunna knyta vårt hållbarhetsarbete till de 17 globala målen och vara aktiva i omställningen till ett hållbarare samhälle för både djur och människor.

Under 2021 fortsatte vårt samarbete med VOOV, Veterinär omtanke om våldsutsatta. VOOV erbjuder jourhem åt våldsutsattas personers djur, så att människan kan lämna en våldsam relation och söka sig till ett skyddat boende. Sveland har varit huvudsponsor till VOOV sedan 2018.

God företagskultur är en väsentlig del av Svelands sociala hållbarhetsarbete – det är viktigt att trivas och må bra på sitt arbete. Vi vidareutvecklar en företagskultur baserad på bland annat verksamhets- & affärsfokus, goda & respektfulla relationer, glädje och engagemang. Vi arbetar för att skapa Sveriges bästa försäkringsbolag för såväl våra kunder som medarbetare.

Eftersom försäkringsbranschen är i ständig utveckling arbetar chefer och medarbetare kontinuerligt med olika typer av relevanta och anpassade kompetensutvecklingar och utbildningsinsatser. Under 2021 uppgick det totalt antal bokförda utbildningstimmar till 1 714 timmar – i snitt 28 timmar per medarbetare.

På Sveland erbjuds även medarbetare att arbeta hemifrån två dagar i veckan och att ta med sig hunden till kontoret, för en mer hållbar arbets- och livssituation. Sveland omfattas dessutom av kollektivavtal mellan FAO och FORENA och på arbetsplatsen finns en lokal fackklubb.

Ekonomisk hållbarhet

Sveland är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att våra kunder äger företaget. De ska känna att de får prisvärda produkter och tjänster som är så hållbara som möjligt. Sveland ska inte vinstmaximera affären, utan ska optimera kundnyttan genom ett långsiktigt finansiellt ansvarstagande. Därför arbetar vi exempelvis efter FN Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och deltar aktivt i Global Compact Network Sweden.

Under år 2021 har antalet försäkrade djur stadigt ökat och beståndsutvecklingen har varit positiv över året. Tyvärr har även skadekostnaderna fortsatt att öka, vilket påverkar lönsamheten negativt. En viktig insats för att ändra på detta, är att sprida kunskap kring hållbart djurägande och skadeförebyggande åtgärder till alla Svelands kunder.

Coronapandemin har inneburit osäkerheter på den finansiella marknaden och en snabbare digital omställning för Sveland. Men nu ser vi nya möjligheter att utveckla digitaliseringen ytterligare. Det gäller allt från automatiserade processer och effektivare lösningar internt, till nya vägar för kundkontakter och en bättre kundresa.

För Sveland är det viktigt att våra placeringar både är stabila och samtidigt bidrar till den nödvändiga samhällsomställningen. Under 2021 infördes Sustainable Finance Disclosure Regulation som är en EU-förordning med mål att styra kapital mot hållbar finansiering och öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden. Sedan våren 2021 klassificerar Svelands fondförvaltare enligt SFDR.

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00