GDPR och cookies

Sveland Djurförsäkringars riktlinjer för dataskydd och integritet

Sveland Djurförsäkringar värnar om din personliga integritet och i dessa riktlinjer förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Vi behandlar endast information som är relevant och nödvändig. Nedan följer information om vilka personuppgifter vi kan komma, men inte nödvändigtvis vid varje tidpunkt, att behandla om dig.

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@sveland.se.

Sveland Djurförsäkringar är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker ansvarsfullt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-09-01 och tills vidare och ses över minst en gång per år.

1. Allmän information om vilka personuppgifter Sveland behandlar

Sveland Djurförsäkringar behandlar personuppgifter om både kunder och icke-kunder (försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad), samt eventuella personer som kan komma att företräda dessa (såsom betalningsgivare, skadelidande, fullmaktshavare, kontaktperson, god man m.fl.). 

Personuppgifter som behandlas av Sveland är vanligtvis s.k. icke-känsliga personuppgifter så som t.ex. namn, civilstånd, kontaktuppgifter, personnummer och betalningsinformation.

Förutom att behandla information som krävs för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, så hanterar vi försäkrings- och skadeinformation. Det kan röra sig om uppgifter om skadeförlopp, kvitton och bilder som lämnas inom ramen för skaderegleringen.

Vi behandlar även information om dig såsom:

 • Mejl, kontakthistorik, brev och information publicerade i sociala medier-kanaler (t.ex. Facebook, Instagram)
 • inspelningar av kundsamtal mellan dig och medarbetare och representanter på Sveland.
 • online identifikation såsom IP-adresser, Mac-adresser eller liknande när du kontaktar oss på vår hemsida.

Under vissa särskilda omständigheter kan vi komma att behandla uppgifter om dig som enligt lag är att betrakta som känsliga för att förhindra försäkringsbedrägerier och för att utreda oklara försäkringsfall. Känsliga personuppgifter behandlas endast om särskilt stöd i lag medger till sådana behandlingar.

2. Hur vi samlar in personuppgifter

2.1 För dig som är en tidigare kund eller är kund hos Sveland Djurförsäkringar

Information som du ger till oss
Vi behandlar personuppgifter som du ger till oss via våra informationskanaler (t.ex. hemsida, telefon, mejl, sociala medier, ansökningar på papper, post) vid intresse av eller när du vill teckna en försäkring, vid köp av en försäkring, anmäla en skada, framföra klagomål eller ta kontakt med oss för annat syfte.

Vi kan även få personuppgifter från våra anknutna ombud (på uppdrag av Sveland), samarbetspartners (djursjukhus och kliniker), kreditupplysningsföretag, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner. Personuppgifter som inhämtas från andra källor än dig själv görs endast för att uppnå ett specifikt syfte så som kreditupplysning och som görs för att bedöma risker vid ingående av försäkringsavtal, eller om nödvändigt för att fastställa anspråk på försäkringsersättning.

För tidigare och nuvarande kunder använder vi dina personuppgifter för flera syften och med stöd av olika lagliga grunder för behandling.

2.2. Om du är förmånstagare, vid fullmakt eller annan kontaktperson än försäkringstagare.

Det händer att vi samlar in uppgifter relaterade till fullmakter. Du som kund kan komma i egenskap av fullmaktsgivare, ge någon annan uppdrag och olika instruktioner som berör dina försäkringar.

Ibland händer det att vi samlar in personuppgifter som vi får av dig som rör annan kontaktperson än dig själv. Det kan ske när försäkringstagaren är otillgänglig p.g.a. sjukdom eller att du anger annan än dig själv som möjlig kontaktperson. I dessa fall behandlar vi personuppgifter som du ger till oss på samma sätt som för fullmakt.

Vi använder persondata vi får av dig och som berör fullmaktstagaren främst i syfte för att administrera och fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig som försäkringstagare.

2.3. Anknutna ombud till Sveland

Vi samlar in personuppgifter från våra anknutna ombud för att ingå, förmedla och administrera försäkringsavtal med dig och för att identifiera dina försäkringsbehov, din risk och rätt att köpa eller teckna viss försäkring. Informationen används för att beräkna rätt pris i förhållande till försäkrad risk, fastställa lämpligt försäkringsbelopp och försäkringsomfattning samt till att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Se närmare under punkten 2.1 om vilka personuppgifter vi samlar in om dig som kund via våra anknutna ombud.

Vi samlar även in och behandlar personuppgifter om anknutna ombud, vilket vi är skyldiga till följd av lag eller annan författning, exempelvis lag om Försäkringsförmedling (SFS:2018:1219) för att uppfylla tillämpliga bestämmelser eller Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter. Vi använder dina uppgifter för att administrera och fullgöra våra skyldigheter enligt avtal gentemot dig som kund för att t.ex. kunna beräkna provision samt följa upp försäljning.

2.4. För dig som besöker Sveland Djurförsäkringars webbplats eller får marknadsföring av oss.

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från nyhetsbrev eller välja att bli raderad. Med samtycke menas att du har fyllt i ett formulär på vår hemsida, ex prenumera på nyhetsbrev, ta del av erbjudande eller ladda ner en pdf. 

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi även komma att samla in och spara information om dig så som ditt surfbeteende eller din plats, för att skicka försäkringsrelaterad kommunikation och andra meddelande som vi tror kan vara användbara för dig.

Beroende på din relation med oss kan vi komma att samla in följande information t.ex.:

 • person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer (kund som loggar in på Mina sidor)
 • information om hur du interagerar med Sveland - vilka sidor du besöker och vilka artiklar du läser (kund och icke-kunder).
 • enhetsinformation – t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, etc. (kund och icke-kunder).
 • geografisk information - var du befinner dig geografiskt (kund och icke-kunder). 

När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in information om dig, främst i syfte att förbättra våra tjänster och kvalitetssäkra vår verksamhet samt att kunna kontakta dig och skicka den information du efterfrågar.

I övrigt kan vi kan komma att använda denna information i marknadsföringssyfte t.ex. genom telemarketingsamtal, mejl, SMS, post-utskick, målgruppsrelaterad annonsering, produktrekommendationer på vår hemsida mm. Nedan följer en mer detaljerad lista över våra behandlingar som kan komma att aktualiseras.

3. Delning av information

Sveland Djurförsäkringar kan komma att dela din information till tredje part för olika ändamål. Nedan följer en beskrivning över de olika kategorier av tredje part som vi interagerar med.

 • Sveland Djurförsäkringar kan komma att dela din information med djursjukhus, veterinärkliniker, vårdgivare och andra försäkringsbolag i syfte att tillhandahålla och administrera din försäkring, försäkringsanspråk och skadereglering.
 • Sveland Djurförsäkringar kan komma att lämna ut dina personuppgifter för att fullgöra och administrera ditt försäkringsavtal. Till exempel kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till kreditupplysningsbolag som vi samarbetar med, samt till andra samarbetspartners så som anknutna ombud och tjänsteleverantörer inom marknadsföring för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser och liknande aktiviteter.
 • Sveland Djurförsäkringar kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer som behandlar dina uppgifter för Svelands räkning. Till exempel kan vi ibland använda oss av externa marknadsföring- och kommunikationsbyråer, företag som arbetar med marknadsundersökningar eller dylikt för att hantera utskick, marknadskommunikation och kundanalyser. För att skydda dina personuppgifter har Sveland i dessa fall vidtagit lämpliga skyddsåtgärder som t.ex. ingående av biträdesavtal eller andra tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Sveland Djurförsäkringar kan komma att dela din information med externa nämnder och domstolar, externa juridiska ombud, inkassobolag, myndigheter så som Polisen, samt interna och externa revisorer vid behov av att tillvarata Svelands intressen vid en tvist samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav.

Sveland Djurförsäkringar kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Sveland Djurförsäkringar strävar efter att behandla all din data inom EU/EES. I de fall persondata behandlas i land utanför denna region kommer Sveland Djurförsäkringar vidta åtgärder för att personuppgifter hanteras säkert och i samma nivå som inom EU/EES och att överföringen är laglig.

5. Hur länge sparar Sveland Djurförsäkringar dina uppgifter?

Sveland Djurförsäkringar sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som tillämpliga lagar och förordningar anger, som till exempel preskriptionskrav enligt försäkringsrörelse-, bokförings- eller redovisningslagen. Detta innebära att vi har ett behov av att bevara personuppgifter även efter det att ett kundförhållande eller försäkringsavtal avslutats så länge rättsliga anspråk kan göras gällande.

Vi använder bland annat följande kriterier för att fastställa tillämplig lagringstid:

 • Syfte med behandlingen
 • Laglig grund för behandling
 • Skyldigheter enligt lagar och förordningar

Mer information kring lagringstider för specifika behandlingar hittar du under avsnitt 2 ovan. Är du kund hos oss, sparar vi din data så länge det är nödvändigt enligt Försäkringsavtalslagens regler om preskription, vilket är en period om tio år. Är du inte kund hos oss, sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive syfte eller så länge du samtycker till att vi sparar din data. Prenumererar du på våra nyhetsbrev, sparar vi alltså din information tills dess att du avsäger dig prenumerationen eller begär att bli raderad.

6. Dina rättigheter

Enlig Dataskyddslagen är vi skyldiga att besvara en begäran från dig som innebär att du vill utöva dina rättigheter enligt samma lag. Vi är skyldiga att svara dig inom 30 angående din begäran. Enligt lag äger vi rätt att förlänga vår svarstid i upp mot 60 dagar till om din begäran anses komplex eller det rör sig stort antal förfrågningar.

Du har alltid rätt att göra en begäran och vi prövar alltid huruvida vi kan tillgodose en sådan begäran. I vissa fall dock kan vi komma att neka din begäran om vi t.ex. är tvingade enligt lag, eller det finns risk andra personers rättigheter och friheter som kan komma att kränkas för att tillgodose dina rättigheter. Om vi nekar din begäran har du alltid rätt att klaga på vårt beslut till Datainspektionen.

Det är kostnadsfritt att utöva sina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Skulle dock din begäran framstå som uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att påföra en administrativ avgift för att tillmötesgå dig, alternativt neka till din begäran.

Enligt Dataskyddslagen har du rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar

Denna rättighet innebär att du har rätt att få bekräftat att vi behandlar dina personuppgifter och rätt att begära ut ett registerutdrag.

 • Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse, komplettering, radera sådan information som du anser vara felaktig, ofullständig eller missvisande.

 • Radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre finns någon laglig grund och godtagbart skäl för vår behandling. Du har alltid rätt att framställa en sådan begäran, dock har vi rätt att neka till en sådan begäran.

Vi kan radera dina personuppgifter t.ex. om du inte längre är kund och andra lagar och regler medger att vi kan radera dina uppgifter. Har du varit kund och preskriptionstiden för rätt till ersättning inte gått ut då kan vi t.ex. inte tillmötesgå din begäran.

Det kan finnas andra starka skäl eller lagar som gör att vi inte kan tillmötesgå din begäran. För det fall kommer vi att upphöra med att använda dina personuppgifter för andra syften än de som är nödvändiga.

 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter. Detta kan ske om du bland annat anser att dina uppgifter är felaktiga, om du har begärt rättelse enligt ovan, om du anser att användningen är olaglig eller vill att vi raderar dina personuppgifter.

Begäran om begränsning är tillfällig, tills det att vi utrett underliggande orsak och om vi kan tillmötesgå din begäran. Invändning kan även göras mot behandlingar där vi använder intresseavvägning som laglig grund. Vid invändning mot behandlingar som baseras på vår intresseavvägning, kommer vi endast behandla dina uppgifter om vi har starka skäl som väger tyngre än rätt till din personliga integritet.

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att få direktreklam från oss.

 • Återkalla ett avgivit samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 • Dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt kan endast aktualiseras om vår behandling av dina personuppgifter är automatiserad och den lagliga grunden för vår behandling baseras på ditt samtycke eller i avtal.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och kan begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig.  Önskar du en kopia begär du detta genom att kontakta oss på dataskydd@sveland.se.

Du har även rätt att få information om det inträffar ett intrång i vårt dataregister. Sker detta kontaktar vi dig i första hand via e-post, annars via annan föredragen kommunikationsväg.

7. Skaderegistrering - gemensamt skaderegister

Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skade-anmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. 

Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB,
Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

8. Information om personuppgiftsbehandling - Visselblåsningsfunktion 

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad. 

Ändamål med behandlingen och laglig grund 
Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på Sveland Djurförsäkringar för att tillhandahålla rapportering av missförhållanden (visselblåsning), och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att: 

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden, 
 • Tillvarata bolagets rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden, 
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på bolaget. 

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse, eller Svelands berättigade intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter. 

Kategorier av registrerade 
I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade: 

 • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym, 
 • Den eller de som förekommer i en rapportering,  
 • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden. 

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter, t.ex. polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan. 

Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträde. Denne får enbart agera enligt Svelands instruktioner, vilket regleras i biträdesavtal. 

Överföringar till tredje land 
Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. All lagring av personuppgifter som avser innehållet i visselblåsningsärenden sker inom EU/EES på servrar som ägs av bolag inom Sverige.  

Inloggningsadministrationen vid rapportering och utredning sker genom active directory, Microsoft Azure. Lagringen sker inom EU/EES men eftersom leverantören är amerikansk finns det en risk att inloggningsrelaterade personuppgifter kan komma att göras tillgängliga för amerikanska myndigheter. Det kan ha en negativ påverkan på integritetsskyddet eftersom amerikanska myndigheter inte är bundna till att följa GDPR. För det fall en överföring till tredje land sker finns det standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd.  

Lagring och gallring 
De personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.  

De personuppgifter som förekommer för att hantera administration och behörighet sparas så länge behörigheten gäller. 

Om ett ärende kräver fortsatt utredning internt kommer vi att fortsätta behandla nödvändiga personuppgifter så länge ärendet kräver det.  

När lagringstiden löper ut gallras samtliga personuppgifter.  

Dina rättigheter som registrerad 
När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Dessa kan du läsa mer om under punkt 6.  

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.  

Säkerhet 
Sveland och det anlitade personuppgiftsbiträdet vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast ett fåtal behöriga personer bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter. 

9. Kontakt

Har du några frågor om denna Integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter som finns beskrivna här ovan så är du välkommen att kontakta oss.

Om du önskar utnyttja en av dina rättigheter kan du kontakta oss antingen per post, märk kuvertet med "Registerutdrag" och skicka till Sveland Djurförsäkringar, Box 199, 221 00 Lund, eller genom att kontakta oss på dataskydd@sveland.se.

För andra frågor som berör vårt arbete med Dataskydd kan du höra av dig till vårt Dataskyddsombud på dataskydd@sveland.se.

Om du vill kontakta Datainspektionen för att framföra klagomål eller om du inte är nöjd med ett beslut som gäller utövandet av dina rättigheter vänligen kontakta Datainspektionen.

Du kan kontakta Datainspektionen per e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Mer information hittar du på www.datainspektionen.se

10. Giltighet

Sveland förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Vid ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla.


GDPR-relaterad databehandling

Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00