Missnöjd med beslut i skadeärende

Ett avslag innebär oftast att det du sökt ersättning för inte omfattas av försäkringen. Den veterinärmedicinska bedömningen av sjukdoms- eller skadefallet ligger då ofta till grund för avslaget.

En del ersättningsbeslut kan grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid skaderegleringen, exempelvis på grund av att skadeanmälan är bristfällig, med följd att man blir nekad ersättning.

Så här gör du om du inte är nöjd med bedömningen:

Kontakta din skadereglerare
På Sveland Djurförsäkringar har du en personlig skadereglerare som har hand om ditt skadeärende. Skaderegleraren förklarar gärna vad beslutet grundar sig på och du får möjlighet att reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd. Information om vem som är din skadereglerare hittar du i brevet som du fått i samband med skaderegleringen.

Du kan även nå oss på 046-276 92 00 eller via e-post:
Om ditt ärende gäller häst, kontakta Linda Tveit på linda.tveit@sveland.se.
Om ditt ärende gäller sällskapsdjur (hund, katt, smådjur), kontakta Linnéa Stålhandske på linnea.stalhandske@sveland.se.


Överklaga till skadeprövningsnämnden
Om meningsskiljaktigheten kvarstår efter kontakten med din skadereglerare kan du begära att skadefallet prövas i Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd. Detta gör du genom att i ett skriftligt överklagande ange hur och varför beslutet bör ändras, tillsammans med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer. Den skriftliga överklagan måste inkomma senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar sänt ut sitt beslut.

Skicka överklagan till:
Sveland Djurförsäkringar
Skadeprövningsnämnden
Box 199
221 00 Lund

Om du har ett klagomål
Om du är missnöjd med ett beslut eller har andra klagomål är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvariga Christine Ehrlander på klagomal@sveland.se eller skicka ett brev till 

Sveland Djurförsäkringar
Att: Klagomålsansvarig
Box 199
221 00 Lund

Överklaga till andra instanser
Du kan även vända dig till instanser utanför Sveland Djurförsäkringar för råd och/eller prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Dock kan frågor med veterinärmedicinsk anknytning inte prövas av ARN enligt deras reglemente. Det är kostnadsfritt att vända sig till ARN.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring och skadereglering. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Domstol. Inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet kan en tvist prövas av domstol. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga kan tvisten även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ring vår Uppfödarhotline!

046-276 93 50

Vanliga frågor & svar