Missnöjd med beslut i skadeärende

Ett avslag innebär oftast att det du sökt ersättning för inte omfattas av försäkringen. Den veterinärmedicinska bedömningen av sjukdoms- eller skadefallet ligger då ofta till grund för avslaget.

En del ersättningsbeslut kan grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid skaderegleringen, exempelvis på grund av att skadeanmälan är bristfällig, med följd att man blir nekad ersättning.

Så här gör du om du inte är nöjd med bedömningen:

Kontakta din skadereglerare
Kontakta den skadereglerare som har handlagt ditt skadeärende. Skaderegleraren förklarar gärna vad beslutet grundar sig på och du får möjlighet att reda ut eventuella oklarheter eller missförstånd.

Överklaga beslut i skadeärende
Om meningsskiljaktighet kvarstår efter kontakten med din skadereglerare, kan du begära att få ärendet prövat ytterligare en gång. Överklagan måste inkomma senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar sänt ut sitt beslut i skadeärendet.

Skicka överklagan till:
Om ditt ärende gäller häst, hastskador@sveland.se.
Om ditt ärende gäller sällskapsdjur (hund, katt, smådjur), overklaga@sveland.se

Du kan också skicka post till:
Sveland Djurförsäkringar
Box 199
221 00 Lund

Du kan även nå oss på 046-276 92 00 eller via e-post.
Om ditt ärende gäller häst, kontakta Linda Tveit på linda.tveit@sveland.se.
Om ditt ärende gäller sällskapsdjur (hund, katt, smådjur), kontakta Johanna Lydahl på johanna.lydahl@sveland.se.

Överklaga till Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd
Om meningsskiljaktigheten kvarstår efter beslut i din överklagan kan du begära att skadefallet prövas i Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd. Detta gör du genom att i ett skriftligt överklagande ange hur och varför beslutet bör ändras, tillsammans med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer. Den skriftliga överklagan måste inkomma senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar sänt ut sitt beslut i skadeärendet.

I Svelands skadeprövningsnämnd ingår minst en veterinär och en jurist, samt Svelands affärschef. Ordförande är nämndens jurist.

Skicka överklagan till:
Sveland Djurförsäkringar Skadeprövningsnämnd
Box 199
221 00 Lund

Överklaga till andra instanser
Du kan även vända dig till instanser utanför Sveland Djurförsäkringar för råd och/eller prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Dock kan frågor med veterinärmedicinsk anknytning inte prövas av ARN enligt deras reglemente. Det är kostnadsfritt att vända sig till ARN.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel: 08-508 860 00 www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring och skadereglering. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 242 15 104 51 Stockholm Tel: 08-22 58 00 https://www.konsumenternas.se/

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument kan ge vägledning i frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som konsumenter behöver hjälp med. Det är kostnadsfritt att vända sig till Konsumentverket och Hallå konsument.

Konsumentverket/KO, Box 41, 651 02 Karlstad https://www.hallakonsument.se/

Kommunal konsumentvägledning finns hos många kommuner. De kan hjälpa dig med dina konsumentfrågor. Det är kostnadsfritt att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen. Besök din kommuns hemsida för mer information.  

Domstol kan låta pröva en tvist gällande beslut i ett skadeärende. Detta kan göras inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga därom, kan tvisten även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag. Kontakta Tingsrätten om du vill att en tvist ska prövas i domstol.


Kontakta oss om du har några frågor!

Du kan även ringa oss

046-276 92 00

Ring vår Uppfödarhotline!

046-276 92 00

Vanliga frågor & svar